Mobirise

AmePlan Oy

Sähköalan tarkastus-, koulutus- ja mittauspalvelut

Varmennustarkastukset

Suoritamme varmennustarkastuksia eli ns. kolmannen osapuolen tarkastuksia lähes kaikille sähkölaitteistotyypeille Suomessa .Myös erikoiskohteisiin, ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella.

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

45 § Sähkölaitteiston varmennustarkastus  

Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto.  Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta.  Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan siitä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta.

46 §  Varmennustarkastuksen ajankohta, sisältö ja suorittaja 

Varmennustarkastus on tehtävä ennen sähkölaitteiston ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa tai tietyn ajan kuluessa sen jälkeen.

Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. Varmennustarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdolliset olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Varmennustarkastuksen voi tehdä 75 §:ssä tarkoitettu valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja. Varmennustarkastuksen tekijän on laadittava sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra.

Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta

Määräaikaistarkastukset

Suoritamme määräaikatarkastuksia lähes kaikille sähkölaitteistotyypeille Suomessa.
Myös erikoiskohteet, ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella.  0400 754446

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 49 §  Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus
Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.
Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.
Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein.

Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikaistarkastuksesta 50 §
1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet;
2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä;
3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.
Määräaikaistarkastuksen voi tehdä 75 §:ssä tarkoitettu valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja.

Sähköpalotutkinta

Suoritamme sähköpalotutkintaa mahdollisista sähköpaloista kaikkialla Suomessa.
Olemme suorittaneet Tukesin sähköpalotutkintakoulutuksen ja tutkineet useita sähköpaloja.

Sähköstä aiheutuu noin 1500 tulipaloa vuosittain ja ne aiheuttavat yli 20 milj. euron korvausvahingot vuosittain. Sähköisen perussyyn selvittäminen edellyttää erinomaista sähköasennusten ja sähköturvallisuusmääräysten tuntemusta sekä niiden lisäksi erikoiskoulutusta sähköpalojen tutkintaan.

Palojen perussyiden tutkinta on tärkeää, kun kehitetään ennaltaehkäiseviä toimia palojen syttymisen estämiseksi. Tutkintaa tarvitaan myös kun epäillään rikosta tai tahallisuutta palon syttymiseen.

SFS 6000 koulutukset

Suorittaessaan asennuksia tai muita toimenpiteitä sähkölaitteistojen kunnossapidossa, tekijän tulee olla perehtynyt voimassa olevassa SFS 6000 standardissa asetettuihin vaatimuksiin. Koulutamme alan ammattilaisia koko Suomen alueella voimassa olevista sähköasennuksissa vaadittavista säädöksistä ja standardeista.
Koulutukset pidämme asiakkaan haluamissa tiloissa ja teemme sen pitkäaikaisella kokemuksella.

Olemme jäsenenä SESKOn asennusstandardikomiteassa SK64.

SFS 6001 koulutukset

Suorittaessaan asennuksia tai muita toimenpiteitä yli 1000V sähkölaitteistojen kunnossapidossa, tekijän tulee olla perehtynyt voimassa olevassa SFS 6001 standardissa asetettuihin vaatimuksiin.
Koulutukset pidämme asiakkaan haluamissa tiloissa ja teemme sen pitkäaikaisella kokemuksella.
Tämä standardi sisältää nimellisjännitteeltään yli 1 kV vaihtojännitteisten sähköasennusten suunnittelua ja rakentamista koskevat vaatimukset. Näiden vaatimusten avulla huolehditaan siitä, että järjestelmien käyttö voi tapahtua turvallisesti ja asennus toimii asianmukaisesti.
Tämä standardi koskee uusien asennusten lisäksi käytössä olevien suurjänniteasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöitä.
Standardin vaatimukset eivät kuitenkaan ole taannehtivia, käytössä olevia asennuksia saa edelleen käyttää jos ne
täyttävät rakentamisajankohtana voimassa olleet vaatimukset, eikä niiden käytöstä aiheudu vaaraa

SFS 6002 koulutukset

Toimimme lainsäädännön mukaisena sähkötyöturvallisuuskouluttajana asiakkaan paikkakunnalla koko Suomen alueella.

Tästä toiminnasta meillä on pitkä työkokemus ja -välineistö. Teemme koko koulutuksen valmiina pakettina tilauksestanne ja annamme sähkötyöturvallisuuskortin kurssin suorituksesta.

SFS 6002/2015_2018 Sähkötyöturvallisuus
Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus antaa perusteet turvalliselle sähkötyölle ja kaikkien sähköalan ammattilaisten pitää tuntea standardin sisältö.
X.9 Sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus
Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka sisältää vähintään seuraavat asiat:
- sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen
- sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten periaatteet, säädösten mukaisten vastuuhenkilöiden tehtävät ja standardin SFS 6002 asema
- standardin SFS 6002 sisältö soveltuvin osin.

SFS 6002 jännitetyöt

Toimimme lainsäädännön mukaisena jännitetyökouluttajana asiakkaan paikkakunnalla koko Suomen alueella.
Tästä toiminnasta meillä on pitkä työkokemus ja -välineistö. Teemme koko koulutuksen valmiina pakettina tilauksestanne ja annamme jännitetyökortin kurssin suorituksesta.

Jännitetyöllä tarkoitetaan työtä, jossa:
• työntekijä koskettaa tarkoituksellisesti paljasta jännitteistä osaa tai
• työntekijä ulottuu kehonosillaan tai käsittelemillään työkaluilla, varusteilla tai laitteilla jännitetyöalueelle.

Perustason jännitetyössä jännitteinen osa voidaan irrottaa tai kiinnittää. Oikosulkuvirta on rajoitettu, tai käytössä on kosketussuojaus.
Vaativassa jännitetyössä jännitteinen osa voidaan irrottaa tai kiinnittää. Oikosulkuvirta on suuri, tai kyseessä on suurjännite.

Jännitetöiden teko on kuitenkin sallittua, jos sähkölaitteiston jännitteettömäksi erottamisesta aiheutuu suurta haittaa ja työ tehdään niin, että täytetään jännitetyöehdot eikä aiheuteta sähköiskun tai valokaaren vaaraa.

Käyttöönottotarkastukset

Koulutamme sähköasennuksien toteuttajia käyttöönottotarkastuksien tekemisessä käytännössä ja standardin asettamista tarkastusvaatimuksista.

Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta.
Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta.

Sähkölaitteiston rakentajan tulee laatia käyttöönottotarkastuksesta sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja vähäisiksi katsottavia töitä lukuun ottamatta.
Näissäkin tapauksissa on sähkölaitteiston testausten tulokset kuitenkin tarvittaessa annettava laitteiston haltijalle.

Käytönjohtajat

Meillä on koulutusohjelmat käytönjohtajina toimiville sähköalan ammattilaisille. Ministeriö on antanut päätöksiä käytönjohtajan tehtävistä ja ne käydään kokonaisuudessaan läpi kursseilla.
Sähköturvallisuuslaki 1135/2016
62 §

Käytön johtajan tehtävät Käytön johtaja vastaa siitä, että:
1) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan tätä lakia;
2) sähkölaitteisto on tämän lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana;
3) käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja
61 §
Sähkölaitteiston haltijan on annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa käyttötöitä. Sähkölaitteiston haltijan on lisäksi annettava käytön johtajalle tarvittavat tiedot sähkölaitteiston rakennus- ja korjaustöistä sekä niihin liittyvistä tarkastuksista.

Käytön johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpidettävä ammattitaitoaan.

Lääkintätilat

Koulutamme lääkintätilojen sähköasennuksien suorittajia asennusmenettelyistä käytännössä ja standardin asettamista lääkintätilojen erikoisvaatimuksista.
Standardin SFS 6000-7-710 erityisvaatimukset koskevat lääkintätilojen sähköasennuksia. Vaatimusten tarkoitus on varmistaa potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus. Nämä vaatimukset koskevat pääasiassa sairaaloita, yksityisiä klinikoita, terveysasemia ja työpaikkojen erityisesti terveydenhuoltoon tarkoitettuja tiloja.
Nämä vaatimukset koskevat lääkintätilojen asennuksia esim.:
– sairaaloissa ja klinikoissa (ml. konttityyppiset)
– parantoloissa ja terveysklinikoilla
– vanhainkotien ja vanhustentalojen tiloissa, joissa potilaille annetaan lääketieteellistä hoitoa
– terveysasemilla, avohoitoklinikoilla ja -osastoilla, tapaturmaklinikoilla
– muissa avohoitolaitoksissa (teollisuudessa, urheilulaitoksissa ja muissa)


Kaapelisijainnin tai vian haku

Käytämme kyseistä hakulaitetta

Suoritamme kaapelietsinnät ja niiden vikojen paikannukset digitaalisilla kaapelitutkilla.
Etsimme viat lattialämmityskaapeleista, maakaapeleista yms.
Lisäksi laitteistolla saadaan kaapelisyvyydet ja niiden sijainnit n.4,5m:n syvyyteen saakka..

Vikoja voi olla erilaisia

Suoritamme kaapelien sijaintitutkausta ja vaippavian hakua.

Pyydä käyttämääsi sähköasentajaa varmistamaan, että vika on kaapelissa ennen tilausta turhien kulujen välttämiseksi.

Varmistamalla kaapelisijainnit ja mahdolliset vikapaikat ajoissa, korjauskustannukset tulevat huomattavasti taloudellisemmiks

Sähkölaitteistojen häiriömittaukset

Mittaamme erilaisten sähkölaitteiden häiriöitä:
- johtuvat häiriöt
- säteilevät häiriöt
- magneettikentät

Suoritamme sähkölaitteistojen aiheuttamien häiriöiden mittauksia sähköverkossa Fluke:n mittalaitteilla.

Lisäksi mittaamme sähkölaitteiden aiheuttamat magneettikentät ja ilmaa pitkin siirtyvät radiotaajuiset häiriöt.

Myös sähkölaitteiden vaatimat kompensointitarpeet ja yliaaltomittaukset sekä tehomittaukset ja sulakekoot analysaattorimittauksilla.

Heikko sähkönlaatu on usein pääsyynä teollisuuden sähköasennuksiin ja laitteistoihin liittyvissä, mahdollisesti hyvinkin kalliiksi käyvissä ongelmissa.

Lämpökamerakuvaukset

Käytämme lämpökameraa sähkölaitteistojen kuntotestauksiin ja vikojen ennaltahakuun laitteistoissa.

Lisäksi suoritamme lämpökaapelinäyttöjä ja rakennuskuvauksia lämpövuotojen etsimiseksi rakenteista sekä lämpöputkistojen paikannuksia ja niiden vuotokohtien hakuja.

ATK-verkon mittaukset

Cat6+

Vuokraamme Fluken ATK-testeriä sähköalan ammattilaisille verkon testaukseen Cat 6 saakka

ATK-verkko

Ota yhteyttä, kun tarvitset mittauslaitteita verkkotestaukseen.